Statuten2018-08-25T13:43:51+00:00

Statuten

De statuten zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2007. Nieuwe statuten zijn in de maak.

Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Volkstuinders ‘DE EENDRACHT’.
   
 2. De vereniging is statutair gevestigd te Zutphen.
   
 3. De vereniging is op 1 oktober 1928 voor onbepaalde tijd opgericht.
   

Artikel 2

DOEL

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het tuinieren door amateurs, een en ander in de ruimste zin van het woord.
   
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   
  a. Het verkrijgen, beheren en in stand houden van één of meerdere volkstuincomplexen;
   
  b. Het bevorderen van milieuvriendelijk tuinieren;
   
  c. Het geven van voorlichting over het kleinschalig kweken van bloemen, groente, fruit en kruiden en het organiseren van activiteiten, die het tuinieren als amateur betreffen.
   
  d. Het uitgeven van een verenigingsblad en het onderhouden van een website.

Artikel 3

VERENIGINGSJAAR / BOEKJAAR

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
   
 2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het verenigingsjaar.
   

Artikel 4

LIDMAATSCHAP, TOELATING, BEEÏNDIGING

 1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
   
 2. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor meerderjarige personen.
   
 3. a. Verkrijging van het lidmaatschap geschiedt krachtens een beslissing van het bestuur na schriftelijke aanmelding van het kandidaat-lid.
  Bij weigering van het lidmaatschap door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Het lidmaatschap gaat in bij inschrijving in de boeken van de vereniging heeft voldaan.
   
  b. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur verstrekte kennisgeving van toetreding. Daarbij worden ook de statuten aan het lid verstrekt.
   
 4. Ereleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Vergadering.
   
 5. Donateurs zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daar enige verplichting uit voortvloeit voor de vereniging.
   
 6. Het lidmaatschap eindigt:
    
  a. Door overlijden van het lid.
   
  b. Door schriftelijke opzegging door het lid. De opzegging dient uiterlijk op 1 november van het lopende jaar door het bestuur te zijn ontvangen. Bij
  opzegging van het lidmaatschap wordt de huurovereenkomst voor de tuin van dit lid uiterlijk tegen het einde van het kalenderjaar beëindigd. Betaalde huur of contributie worden niet terug betaald, tenzij het bestuur anders beslist. Indien na 1 november van een jaar wordt opgezegd blijft het voormalige lid
  desalniettemin verplicht de contributie en de (huur)verplichtingen voor het volgende jaar te voldoen.
   
  c. Door opzegging namens de vereniging door het bestuur in het geval dat een lid na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn
  verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
   
  d. Dóor ontzetting. Hiertoe kan door het bestuur worden overgegaan wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
  van de vereniging en/ of wanneer een lid door gedragingen of uitlatingen de belangen van de vereniging op onredelijke wijze schaadt.
   
  e. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis gesteld. Hetbetrokken lid is gerechtigd binnen één maand na verzending van de kennisgeving in beroep te gaan bij de eerst komende Algemene Vergadering. Tot de behandeling van het beroep is het lid geschorst.

Artikel 5

MIDDELEN

 1. De middelen van de vereniging worden gevormd door:
   
  a. Inschrijfgelden;
   
  b. Contributies;
   
  c. Huuropbrengsten voor het in gebruik geven van tuinen;
   
  d. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
   
  e. Rente, boetes en alle andere wettige baten.

Artikel 7

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN HET BESTUUR

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen personen. Een of twee van de bestuursleden die tevens een door de Algemene Vergadering gekozen beheerder is, kan zich met instemming van de overige leden van het bestuur tot de eerstkomende Algemene Vergadering laten vervangen door een andere door de Algemene Vergadering gekozen beheerder.
   
 2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen; de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld. De door de Algemene Vergadering gekozen beheerders van de door de vereniging beheerde complexen hebben te allen tijde het recht de bestuursvergadering bij te wonen. Zij hebben daarbij, voor zover zij niet als bestuurder zijn benoemd, een adviserende stem.
   
 3. De Algemene Vergadering benoemt voor het beheer van een volkstuincomplex voor drie jaar een beheerder. Deze beheerder kan zich door een of meer door het bestuur te benoemen assistent-beheerders voor de duur van een jaar laten bijstaan.
   
 4. De bestuursleden worden uit de leden voor drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Aftreden geschiedt volgens een door het bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris en penningmeester nimmer tegelijk mogen aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijnihaar voorganger.
   
 5. Voor verkiezing van nieuwe bestuursleden kunnen zowel door het zittend bestuur als door de leden, kandidaten worden gesteld. Voor zover kandidaatstelling door de leden plaatsvindt, moeten de namen van de kandidaten uiterlijk vijftien minuten vóór aanvang van de vergadering, waarin de bestuursverkiezing zal worden gehouden, schriftelijk aan de secretaris van de vereniging worden opgegeven. Die opgave moet tenminste de namen van vijf leden bevatten die de kandidatuur met hun handtekening ondersteunen.
   
 6. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien hij in strijd met de wet, reglementen of besluiten van de vereniging handelt dan wel de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt.
   
 7. Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst of zijn functie heeft neergelegd, is verplicht de administratieve bescheiden die hij in zijn bezit heeft, binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
   
 8. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet volledig bestuur blijft bestuursbevoegd.
   
 9. Het bestuur, leden van het bestuur en de beheerders kunnen niet door leden aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, van leden, huurders of andere gebruikers van tuinen.

Artikel 8

HET BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, VERTEGENWOORDIGING

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens die bepèrkingen, die in de wet of de statuten worden vermeld.
   
 2. Uit het bestuur kan een dagelijks bestuur worden gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Aan dit dagelijks bestuur kan de dagelijkse leiding van de vereniging worden opgedragen.
   
 3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als drie bestuursleden dit nodig vinden, doch tenminste tien maal per jaar.
   
 4. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.
   
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in- en buiten rechte.
   
 6. Voor het beschikken over bank- en girosaldi van de vereniging is tot een bedrag van € 500,– ineens en/of totaal € 1.000,– per maand de handtekening van de penningmeester dan wel zijn plaatsvervanger voldoende. Bij overschrijding van een van deze maxima is ook de machtiging van de voorzitter vereist.
   
 7. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer van de bestuurders, alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
   
 8. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het beëindigen van huurovereenkomsten van tuincomplexen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, mits het bestuur daartoe vooraf toestemming van de Algemene Vergadering heeft verkregen.
   
 9. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boetesen/of andere maatregelen. Het bestuur neemt daarbij het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid in acht. Tegen een door het bestuur opgelegde boete of maatregel is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering.
   
 10. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid de uitvoering van bepaalde onderdelen van zijn taak op te dragen aan een of meer commissies die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De in art. 10 genoemde tuincontrolecommissie wordt niet door de Algemene Vergadering, maar door het bestuur benoemd.

Artikel 9

JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
   
 2. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
   
 3. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
   
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen , die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van de bevindingen uit.
   
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle voor haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
   
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen , doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
  Het bestuur is verplicht de hierboven bedoelde bescheiden gedurende tien jaren te bewaren.
   

Artikel 10

TUINCONTROLECOMMISSIE

 1. Het bestuur is bevoegd uit de leden een tuincontrolecommissie in te stellen. De tuincontrolecommissie ziet toe op de naleving van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de tuinen zoals ondermeer vastgelegd in de huurovereenkomst. De bevindingen van de controle worden doorgegeven aan de secretaris, die voor verdere afhandeling zorg draagt.
   

Artikel 11

VERGADERINGEN

 1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
   
 2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt de Algemene Vergadering gehouden. Het bestuur kan in de laatste drie maanden van het boekjaar een tweede Algemene Vergadering uitschrijven.
   
 3. In de eerste vergadering komen o.a. aan de orde:
   
  a. hetjaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art 9, met het verslag van de aldaar genoemde commissie.
   
  b. de benoeming van de kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar.
   
  en in alle Algemene Vergaderingen:
   
  c. voorziening in eventuele vacatures.
   
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
   
 4. De begroting voor het komende jaar wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd en door het bestuur toegelicht. Ook worden de bedragen voor contributie, huurprijs per vierkante meter en alle andere op de huurovereenkomst betrekking hebbende bedragen vastgesteld.
   
 5. Tenminste een/tiende van het aantalleden kunnen het bestuur verzoeken tussentijds een Algemene Vergadering te beleggen, en wel met opgave van de door de Algemene Vergadering te behandelen agendapunten.
   
 6. Zodra het volgens het vorige lid vereiste aantal verzoekers is bereikt roept het bestuur de Algemene Vergadering binnen een maand bijeen.
   
 7. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door convocaties aan het adres van ieder lid.
   
 8. Indien het bestuur geen gehoor geeft aan een rechtmatig verzoek tot het houden van een Algemene Vergadering zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. Alle kosten van deze vergadering komen ten laste van de vereniging.
   
 9. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn, plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden treedt één van de andere bestuursleden -door het bestuur aan te wijzen -als voorzitter op. Wordt, op deze wijze ook niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
   
 10. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen gemaakt, die op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
   

Artikel 12

STEMRECHT EN BESLUITVORMING

 1. Alle leden en donateurs, met uitzondering van hen die geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Geen toegang hebben leden, aspirant-leden en ereleden die geschorst zijn. Zij, die geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering tijdens de behandeling van het agendapunt waarin het besluit tot hun opzegging of schorsing wordt behandeld en zijn bevoegd daarover het woord te voeren.
   
 2. leder lid dat niet geschorst is heeft stemrecht en kan één stem uitbrengen. leder lid dat niet geschorst is kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander, niet geschorst lid, dan wel zijn of haar echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner laten uitbrengen.
   
 3. Alle besluiten in de Algemene Vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een andere meerderheid voorschrijven.
   
 4. Over voorstellen van financiële aard, welke niet op de agenda voorkomen , kan wel gesproken, maar met beslist worden. Zij moeten worden aangehouden tot de volgende Algemene Vergadering.
   
 5. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan drie keer het woord over hetzelfde onderwerp te laten voeren, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de vergadering. Hij kan een spreker ook het woord ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat. Hij is gerechtigd een ieder die de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. De voorzitter kan, na overleg met het bestuur, de vergadering schorsen en verdagen.
   
 6. Over personen wordt gestemd met gesloten, ongetekende briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd. Blanco stembiljetten en stembiljetten waarop andere aantekeningen voorkomen dan die waaruit- volgens mededeling van de voorzitter vóór de stemming een keus kon worden gemaakt, worden als ongeldig beschouwd. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt c.q. verlangen.
   
 7. Bij staking van de stemmen over personen ter verkiezing van één hunner, wordt herstemd over de twee personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over één persoon geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel aangehouden tot de eerste Algemene Vergadering. Staken in die vergadering de stemmen weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
   
 8. Het tijdens de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
   
 9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het zesde lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de· meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
   

Artikel 13

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

 1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen door de Algemene Vergadering en wel met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
   
 2. In de oproep tot die vergadering moet ingeval van statutenwijziging de letterlijke tekst van die wijziging worden bijgevoegd of worden vermeld dat die tekst uiterlijk zeven dagen vóór de datum van de vergadering op één (of meer) door het bestuur te bepalen plaats( en) ter inzage ligt. Ingeval van voorgenomen ontbinding der vereniging moet uitdrukkelijk worden vermeld dat een voorstel tot ontbinding van de vereniging aan de orde zal komen.
   
 3. Bij een statutenwijziging zullen de gewijzigde statuten eerst in werking treden van af de dag, waarop zij bij notariële akte zijn vastgelegd.
   
 4. a. Bij besluit tot ontbinding is het bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vereniging.
   
  b. De bepalingen van de statuten zullen daarbij zoveel mogelijk van toepassing blijven.
   
  c. Aan het batig saldo van de vereniging, dat overblijft nadat alle schulden en lasten, belastingen en andere verplichtingen, op de vereniging drukkende, zullen zijn voldaan, zal evenals aan alle overige bezittingen de bestemming worden gegeven, die daartoe bij het besluit tot ontbinding der vereniging zal worden vastgesteld.
   
 5. Het archief van de vereniging zal alsdan aan een door de Algemene Vergadering aan te wijzen natuurlijke- of rechtspersoon ter bewaring worden aangeboden.
   

Artikel 14

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. In een door de Algemene Vergadering (eventueel) vast te stellen huishoudelijk reglement, kunnen nadere regelingen worden getroffen voor al hetgeen het bestuur dienstig acht, mits dat niet in strijd is met de statuten.
   
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering.
   

Artikel 15

SLOTBEPALING

 1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.